پرداخت وجه

  • دقت داشته باشید برای ورود مبلغ، حتما کیبورد موبایل در حالت انگلیسی باشد.