شرایط گارانتی فندک زیپو:
۱٫اعتبار گارانتی از زمان خرید محصول به مدت ۲ سال میباشد.
۲٫گارانتی شامل قطعات مصرفی محصول مانند سنگ یا فیتیله نمیباشد.
۳٫ آسیب های ناشی از ضربات فیزیکی گارانتی محصول را فاقد اعتبار مینماید.
۴٫ استفاده از فندک خالی (بدون بنزین)، باعث خرابی فیتیله محصول شده و گارانتی را فاقد اعتبار مینماید.
۵٫ هزینه ارسال محصول برای استفاده از گارانتی به عهده مشتری است.
۶٫ ارائه کارت گارانتی و تطابق شماره سریال محصول با کارت گارانتی الزامیست.